Indikatorer

Projektets första produkt kommer att bli en analytisk kumulativ rapport över de indikatorer som används av utbildare i förhållande till EQAVET.

Riktlinjer

online-riktlinjer att tas fram för att visa på anslutningen till EQAVET:s mål på nationell nivå.

Verktyg

Projektet använder sig av resultaten från tre projekt som genomförts inom Leonardo da Vinci-programmet i tre olika partnerskap som koordinerats av tre olika medlemsländer.

Under senare år har det blivit viktigt för medlemsländer att presentera jämförbara kvalitetssäkringsramar inom Yrkesutbildning (VET). Det europeiska ramverket för kvalitetssäkring inom VET (EQAVET) tillhandahåller ett övergripande europeiskt ramverk som hjälper medlemsländer och intressenter att dokumentera, utveckla, övervaka, utvärdera och förbättra effektiviteten hos sina yrkesutbildningar och rutiner för kvalitetshantering.
Projektet EQAVET i praktiken syftar till att ta fram riktlinjer för korrekt tolkning av EQAVET:s kriterier för nationella ramverk baserat på återkoppling från utbildare.
Detta innovativa projekt är en top-down-strategi till EQAVET:s kriterier, deskriptorer och indikatorer med ett underifrånperspektiv på utbildarnas behov.
Resultatet kommer att vara ett gemensamt ramverk med kriterier som är genomförbara och möjliga att implementera. På detta sätt blir EQAVET ett europeiskt verktyg som yrkesutbildare kan använda för att få en faktisk påverkan på utbildningskvaliteten!

Q-Spirit

ett verktyg för VET-leverantörer

Tillhandahåller du yrkesutbildningar (VET)?
Är du bekant med EQAVET?
Känner du till hur EQAVET:s ramverk kan bidra till ditt eget instituts kvalitetssäkringsarbete?
Ta reda på hur du kan anpassa ditt kvalitetshanteringssystem till den europeiska dimensionen av kvalitet!

EQAVET in practice

Projektet EQAVET i praktiken syftar till att ta fram riktlinjer för korrekt tolkning av EQAVET:s kriterier för nationella ramverk baserat på återkoppling från utbildare.

partner1.png
partner5.png
partner2.png
partner6.png
partner3.png
partner7.png
partner4.png
partner9.png