Välkommen till Quick Scan

Välkommen till Quick Scan för förbättring av läranderesultat

Syftet med detta verktyg är att stötta yrkesutbildningsanordnare som vill fokusera på utbildningens huvudmål: att skapa goda läranderesultat. Resultat som stöttar den enskilde studerande i sin utveckling och som tillgodoser arbetsmarknadens behov.

Förutom att verktyget ger vägledning i hur man kan uppnå dessa mål, så införlivar det även den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQAVET) och hjälper yrkeutbildningsanordnare att integrera den europeiska standarden för god utbildning i sitt kvalitetsarbete.

Hur kan “Quick Scan” vara till hjälp?

  • Utvärdera var ni befinner er – Quick Scan är ett användarvänligt online-verktyg som består av korta frågor, som tar upp specifika fokusområden inom utbildningsverksamheten. Resultaten presenteras i form av ett spindelnätsdiagram.
  • Hur kan man använda det – efter genomförd självskattning ges rekommendationer som fokuserar på goda läranderesultat. Rekommendationerna ger allmänna råd för att stärka ert engagemang, policy och handlingsplan för ständiga förbättringar.
  • Få kompletterande stöd – kompletterande stöd erbjuds i form av ytterligare två verktyg som kan vara till hjälp för att utvärdera förbättringsåtgärder.

Quick Scan

Markera vid följande påståenden huruvida du håller med och i vilken utsträckning genom att kryssa i lämplig ruta under varje påstående. Feedbacken kommer att ge värdefulla tips för varje fokusområde för utveckling av en tydlig och välförankrad policy för att uppnå goda läranderesultat.