Motivering & Mål

Motivering & Mål

EQAVET syftar till att öka transparens, konsekvens och överförbarhet hos yrkesutbildningar i Europa. Det tillhandahåller en gemensam referensram för att yrkesutbildare ska kunna förbättra, övervaka och utvärdera sina kvalitetssäkringspolicies -och rutiner. Det täcker en kvalitetssäkringscykel (planering, implementering, utvärdering och granskning) baserad på ett urval av kvalitetskriterier, deskriptorer och indikatorer som kan tillämpas på kvalitetshantering både på system- och utbildningsnivå.
EQAVET är emellertid ett frivilligt verktyg som kan implementeras både progressivt och i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Sedan det antogs 2009 tenderar yrkesutbildare att använda sig mindre av deskriptorerna än vad som är uppenbart på systemnivå. Yrkesutbildare går ofta igenom ackreditering och en extern eller intern granskningsprocess, men utbredd användning av EQAVET-cykeln är ovanlig. Detta visar att det fortfarande finns utrymme för förbättring när det gäller att nå ut till yrkesutbildare. Det är med detta i åtanke som Q-Spirit-projektet har satt sina mål.
Målen för projektet ”EQAVET i Praktiken” är:

  1. Transnationell rapportering av användandet av befintliga kriterier, deskriptorer och indikatorer på utbildarnivå.
  2. Utveckling av internetbaserade, interaktiva riktlinjer för tolkning av EQAVET-kriterier, deskriptorer och indikatorer enligt den nationella VET-kontexten.
  3. Uppdatering av befintliga verktyg, metodologier och kvalitetsprocedurer enligt ovanstående riktlinjer.

Brochure