Ορθολογική & Στόχοι

Ορθολογική & Στόχοι

Το EQAVET έχει ως στόχο να αυξήσει τη διαφάνεια, τη συνέπεια και τη δυνατότητα μεταφοράς των παρόχων ΕΕΚ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς ώστε οι πάροχοι ΕΕΚ να βελτιώσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές και τις πρακτικές διασφάλισης της ποιότητας. Καλύπτει ένα κύκλο βελτίωσης της ποιότητας (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση) βάσει επιλεγμένων ποιοτικών κριτηρίων, περιγραφέων και δεικτών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της ποιότητας τόσο σε επίπεδο συστήματος όσο και παρόχου.

Ωστόσο, το πλαίσιο EQAVET είναι μια εθελοντική πράξη που μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά και σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Από την έκδοσή του το 2009, οι πάροχοι ΕΕΚ στις χώρες της ΕΕ έχουν την τάση να κάνουν μικρότερη χρήση των περιγραφικών στοιχείων από ό, τι είναι εμφανές σε επίπεδο συστήματος. Οι φορείς παροχής ΕΕΚ συχνά παιρνούν διαδικασίες διαπίστευσης και εξωτερικής ή εσωτερικής επανεξέτασης, αλλά η ευρεία χρήση του κύκλου EQAVET δεν συναντάται συχνά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την επίτευξη του επιπέδου παροχής ΕΕΚ. Την αντιμετώπιση των παραπάνω, έχει θέσει ως στόχους του το έργο Q-Spirit.

Οι στόχοι του έργου «EQAVET in Practice» είναι:

  1. Διακρατική Έκθεση σχετικά με τη χρήση των υφιστάμενων κριτηρίων, περιγραφέων και δεικτών σε επίπεδο παρόχων.
  2. Ανάπτυξη διαδραστικών κατευθυντηρίων γραμμών για την ερμηνεία των κριτηρίων, περιγραφέων και δεικτών του EQAVET σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο ΕΕΚ.
  3. Ενημέρωση των υφιστάμενων εργαλείων, μεθοδολογιών και διαδικασιών ποιότητας, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Brochure (copy)