Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

O1 - Έκθεση επί των δεικτών που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους σε σχέση με το EQAVET

Στις έξι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες πραγματοποιήθηκε έρευνα για να βρεθούν οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε σχέση με το EQAVET και βάσει των αποτελεσμάτων συντάχθηκε σχετική έκθεση. Για να κατεβάσετε τη συνοπτική περίληψη της έκθεσης του Ο1 στα ελληνικά, κάντε κλικ εδώ.

O2 - Κατευθυντήριες γραμμές για τους παρόχους σχετικά με το EQAVET

O3 - Ενημέρωση εργαλείων Διασφάλισης Ποιότητας