Παραδοτέα

Μια αναλυτική αθροιστική έκθεση σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους σε σχέση με το EQAVET θα είναι το πρώτο παραδοτέο του έργου. Η έκθεση θα είναι μια σύνθεση εθνικών εκθέσεων που θα βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο που εξετάζει τα κριτήρια, και τους δείκτες που χρησιμοποιούν σήμερα οι πάροχοι ΕΕΚ στις έξι χώρες της κοινοπραξίας και πώς αυτά αντιστοιχούν στα κριτήρια και τους δείκτες του EQAVET. Η έκθεση θα γνωστοποιηθεί μέσω εργαστηρίων ανατροφοδότησης με τους παρόχους και συναντήσεων με τις εθνικές αρχές διασφάλισης της ποιότητας αλλά και την ομάδα εμπειρογνωμόνων του EQAVET. Με βάση την ανατροφοδότηση από τις δραστηριότητες αυτές θα συνταχθεί η τελική αναλυτική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθούν οδηγίες με στόχο την ευθυγράμμιση με τους στόχους του EQAVET σε εθνικό επίπεδο. Οι κατευθυντήριες γραμμές ειδικά σχεδιασμένες για τους παρόχους θα λειτουργήσουν ως:

  • Μέθοδος για την ερμηνεία των κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας (ΔΠ)
  • Μέθοδος για την ερμηνεία των περιγραφέων ΔΠ
  • Μέθοδος για την ερμηνεία των δεικτών ΔΠ σε σχέση με τα αντίστοιχα εθνικά ή συγκεκριμένα μοντέλα ΔΠ αν δεν υπάρχουν εθνικά.
  • Μέθοδος για την ευθυγράμμιση του υφιστάμενου κύκλου ΔΠ σε σχέση με τον κύκλο EQAVET

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν μια βήμα προς βήμα διαδικασία για το «πώς να ευθυγραμμιστείτε με το EQAVET»!

Το έργο αξιοποιεί τα αποτελέσματα τριών σχεδίων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci σε τρεις διαφορετικές συμπράξεις που συντονίστηκαν από τρία διαφορετικά κράτη μέλη. Οι εταίροι της κοινοπραξίας αυτής έχουν εμπλακεί σε όλα τα τρία έργα και συγκεκριμένα: «Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – online μοντέλο σε επίπεδο παρόχων», "EXPERO2EU" (http://www.expero2.eu /) και «PEER REVIEW for EQAVET: Ενισχύοντας το Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας για την ΕΕΚ μέσω του Peer Review» (http://www.peer-review.gr/).

Το αποτέλεσμα αυτών των σχεδίων θα αναβαθμιστεί και θα ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές για το EQAVET για τους παρόχους.

Η ενημέρωση θα πρέπει να βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός παρόχου σχετικά με τα κριτήρια και τους περιγραφείς του EQAVET. Το επικαιροποιημένο online εργαλείο όσον αφορά την τεχνική ικανότητα και το περιεχόμενο θα πρέπει να ελεγχθεί από ένα δείγμα παρόχων σε κάθε χώρα εταίρο και θα καλύπτει τον κύκλο διασφάλισης ποιότητας EQAVET (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση) ως πρακτική μεθοδολογία με συστάσεις και οδηγό για τη βήμα-προς-βήμα εφαρμογή όσον αφορά τα εθνικά πλαίσια ποιότητας και τα υπάρχοντα μοντέλα, όπως το ISO και EFQM.