Παραδοτέα

O1 - Έκθεση επί των δεικτών που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους σε σχέση με το EQAVET

Μια αναλυτική αθροιστική έκθεση σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους σε σχέση με το EQAVET θα είναι το πρώτο παραδοτέο του έργου. Η έκθεση θα είναι μια σύνθεση εθνικών εκθέσεων που θα βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο που εξετάζει τα κριτήρια, και τους δείκτες που χρησιμοποιούν σήμερα οι πάροχοι ΕΕΚ στις έξι χώρες της κοινοπραξίας και πώς αυτά αντιστοιχούν στα κριτήρια και τους δείκτες του EQAVET. Η έκθεση θα γνωστοποιηθεί μέσω εργαστηρίων ανατροφοδότησης με τους παρόχους και συναντήσεων με τις εθνικές αρχές διασφάλισης της ποιότητας αλλά και την ομάδα εμπειρογνωμόνων του EQAVET. Με βάση την ανατροφοδότηση από τις δραστηριότητες αυτές θα συνταχθεί η τελική αναλυτική έκθεση.