Intellectuele output

De eerste output van het project is een samenvattend rapport over indicatoren die onderwijsinstellingen gebruiken in relatie tot EQAVET. Het rapport is een synthese van de verslagen die de 6 partnerlanden afzonderlijk zullen maken over het gebruik van criteria en indicatoren binnen het beroepsonderwijs en hoe deze zich verhouden tot EQAVET. Het gezamenlijk rapport wordt verspreid onder belanghebbenden via een aantal workshops en via de Nationale Referentiepunten voor EQAVET. Feedback hieruit wordt gebruikt om de bevindingen verder bij te stellen.

De tweede output zijn handreikingen omtrent het afstemmen van kwaliteitsbeleid en EQAVET in de verschillende landen. De handreikingen worden geschreven voor onderwijsinstellingen en kunnen gebruikt worden als:

  • Methode voor het interpreteren en op elkaar af stemmen van kwaliteitscriteria, descriptoren en indicatoren vanuit de nationale context en/of zoals gebruikt in specifieke standaarden;
  • Methode voor het op elkaar afstemmen van gebruikte kwaliteitscycli  en de EQAVET cyclus.

De handreikingen zullen een stapsgewijze procedure vormen voor de afstemming van kwaliteitsbeleid op EQAVET

Het project maakt gebruik van de resultaten van drie andere projecten uit het Leonardo da Vinci-programma. Deze projecten zijn gecoördineerd door verschillende landen. Al deze landen zijn partner in het huidige project. Deze drie projecten zijn:  “EXPERO2EU” (http://www.expero2.eu) en “Facilitating a Common Quality Assurance Framework through Peer Review for VET” (http://www.peer-review.gr).

De producten van deze projecten worden geüpdatet en geïntegreerd in het eindproduct: de “Handreiking omtrent het gebruik van EQAVET” voor onderwijsinstellingen.

De handreiking moet aansluiten bij datgene wat onderwijsaanbieders nodig hebben in het kader van kwaliteitszorg. De complete set (handreiking en bijhorende instrumenten) wordt getest door onderwijsinstellingen uit de partnerlanden. De test richt zich op alle aspecten van de EQAVET kwaliteitscyclus (planning, implementatie, evaluatie en bijstelling), de link met nationaal kwaliteitsbeleid, en op de verbinding met bestaande kwaliteitsmodellen zoals ISO en EFQM.