Παραδοτέα

O2 - Κατευθυντήριες γραμμές για τους παρόχους σχετικά με το EQAVET

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθούν οδηγίες με στόχο την ευθυγράμμιση με τους στόχους του EQAVET σε εθνικό επίπεδο. Οι κατευθυντήριες γραμμές ειδικά σχεδιασμένες για τους παρόχους θα λειτουργήσουν ως:

  • Μέθοδος για την ερμηνεία των κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας (ΔΠ)
  • Μέθοδος για την ερμηνεία των περιγραφέων ΔΠ
  • Μέθοδος για την ερμηνεία των δεικτών ΔΠ σε σχέση με τα αντίστοιχα εθνικά ή συγκεκριμένα μοντέλα ΔΠ αν δεν υπάρχουν εθνικά.
  • Μέθοδος για την ευθυγράμμιση του υφιστάμενου κύκλου ΔΠ σε σχέση με τον κύκλο EQAVET

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν μια βήμα προς βήμα διαδικασία για το «πώς να ευθυγραμμιστείτε με το EQAVET»!